czwartek, 30 kwietnia 2020

Ważna informacja - dotycząca otwarcia placówki


Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,

Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
Dyrektorze,
Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.
Nauczycielu,
Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.
Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
Rodzicu,
Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


Informujemy że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

psycholodzy pełnią dyżur telefoniczny

od poniedziałku do piątku w godz.11-14.

Pozostali pracownicy świadczą pracę zdalną.

Można się z nimi skontaktować drogą mailową. Adresy

zamieszczone są na stronie internetowej Poradni.

Polak mały


Czwartek
Dyżur telefoniczny dla rodziców

9.00 – 10.00 p. Marzenka
10.00 – 11.00 p. Marta„Kto potrafi tak jak ja?” – zabawa naśladowcza

Rodzic wykonuje różne gesty i ruchy, a dziecko go naśladują.
- dotknij swojego nosa
- klaśnij 2 razy w ręce
- tupnij noga raz prawą raz lewą
- podskocz 3 razy
- obróć się

Symbole narodowe”- przypomnienie znaczenia symboli narodowych


Polak mały” - wysłuchanie wiersza

Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czem zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie.

,,Jesteśmy Polka i Polakiem” - posłuchaj piosenki spróbuj zaśpiewać refren.


Flaga Polski” - praca plastyczna

( będziesz potrzebował czerwoną plastelinę i kartkę z bloku technicznego możesz

skorzystać z gotowego szablonu). Wykonaj flagę plasteliną.
Czekamy na Wasze prace.środa, 29 kwietnia 2020

Przyrzekam obiecuję każdą książkę uszanuję!Środa
Dyżur telefoniczny dla rodziców

9.00 – 10.00 p. Marzenka
10.00 – 11.00 p. MartaDzień dobry!!!

Witają się rączki – przywitaj się dłonią
Witają się stopy – dotknijcie się stopami
Witają się łokcie – zetknijcie się łokciami.
Witają się paluszki – dotknijcie się paluszkami

Magiczna książeczka” – zabawa matematyczna

Potrzebne Ci będzie krzesło i książeczka. Postaw krzesło na środku pokoju i postępuj zgodnie z poleceniem rodzica. Musisz położyć książkę we wskazanym miejscu:

*Połóż książkę na krześle
* Połóż pod krzesłem
*Połóż za krzesłem
*Połóż obok krzesła
*Trzymajcie książkę nad krzesłem

Karta pracy – książka str 133

Otocz pętlami tylko te książki, które leżą na krzesłach.

Porządki w kąciku książki” – wspólne porządki z mama i tatą na półce.

Przeglądnij i zobacz czy wszystkie książki są w dobrym stanie, jeśli nie to razem z rodzicami wspólnie skejcie rozerwane strony.

Poczytaj mi mamo,poczytaj mi tato "
Chwila z książką” – wybierz swoją ulubioną książeczkę. Poproś mamę lub tatę żebyście ją wspólnie oglądnęli i przeczytali.


😀😀😀😀😀

W programie "Dzieci uczą rodziców", nasza placówka uczestniczy od
września 2019 r. zachęcamy do odwiedzenia strony

Wasze pracewtorek, 28 kwietnia 2020

Dziś przyrzekam każdą książkę uszanuję!Wtorek

Dyżur telefoniczny dla rodziców

9.00 – 10.00 p. Marzenka
10.00 – 11.00 p. MartaPrzywitajmy się piosenką ,,Ręce do góry”


Zabawa równoważna „Równowaga”


Połóż na podłodze/dywanie skakankę lub sznurek. Postaraj się przejść po niej – żeby

było ci łatwiej możesz rozłożyć ręce w bok.

Robimy porządki” – zabawa.

Posprzątaj na półce swoje książeczki. Porównaj ich wielkości. Która jest mniejsza a 

która większa. Pokaż rodzicom największą i najmniejszą książkę.

Szanujemy książki” – uważnie wysłuchaj fragmentu wiersza J.Huszczy
Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozaginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka,
małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie.

Porozmawiaj z rodzicem o wierszyku.

Czy dzieci szanowały książkę?

Co takiego zrobiły, że uważasz , że nie szanowały książeczki?

Zakładka do książki – praca plastyczna   książka str. 131


( będzie potrzebny klej i nożyczki) 

Wypchnij zakładkę, zegnij wzdłuż przerywanej linii i sklej. Po obu stronach zakładki

przyklej dowolne obrazki. Wypchnij dziurki i przewlecz przez nie tasiemkę.

Powodzenia!!!

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Jak powstaje książka?Poniedziałek
Dyżur telefoniczny dla rodziców

9.00 – 10.00 p. Marzenka
10.00 – 11.00 p. Marta

Przywitajmy się piosenką ,,Wszyscy są witam Was …”

Posłuchajcie teraz fragmentu wiersza czytanego przez mamę lub tatę
,,Mądre rady” M. Strzałkowskiej
Ala i Ola
Siostry różnią się czasami.
Zresztą, posłuchajcie sami…
Pokój Ali tak wyglądał,
jakby w nim szalała trąba,
a bałagan taki w szafie,
że opisać nie potrafię!
Lecz na oknie – zaskoczenie! –
kwiaty piękne, jak marzenie,
wychuchane, wydmuchane,
wypieszczone i zadbane!
Pokój Oli, dla odmiany,
był calutki posprzątany,
książki ustawione w rządek,
wszędzie czystość i porządek.
Lecz na oknie – co za szok! –
rząd badyli raził wzrok,
bo w doniczkach, zamiast kwiatów,
stał dziwaczny tłum drapaków!
Ala się po głowie drapie:
Ja posprzątać nie potrafię!
Biednej Oli rzednie minka:
Ja się nie znam na roślinkach!
Siostry się zaczęły głowić,
jak to zmienić, co tu zrobić?...
W końcu problem rozwiązały –
odtąd sobie pomagały,
Ola – Ali, Ala – Oli,
chociaż każda w innej roli.
Do dziś robią to z radością,
więc pokoje lśnią czystością,
a w nich kwiatów rośnie mnóstwo,1
z których każdy jest jak bóstwo.
Rada: Wszelka pomoc i współpraca
zawsze bardzo się opłaca.

Odpowiedzcie teraz na kilka pytań: Jak zachowywały się siostry?
Jak wyglądał pokój pierwszej siostry Ali?
Jak wyglądał pokój drugiej siostry Oli?
Co zrobiły siostry, żeby wszędzie był porządek?

Chwila z książką” – posłuchajcie bajki “Jak powstaje książka?”

Jak zrobić książeczkę" 
Robimy książeczkę– praca plastyczna
( Będzie potrzebna kartka z bloku technicznego może też być rysunkowy, kredki, mazaki)
Musisz zgiąć kartkę na pół, narysuj okładkę swojej książeczki a w środku obrazek o czym będzie Twoja książeczka).

😀😀😀
POZDROWIENIA
Dla Wszystkich dzieci od p. Edytki
😀😀😀😀😀


Język angielski


Witajcie, Pani Ula zachęca do odwiedzenia strony z zabawami po angielsku 
wyd. Nowa Era - Play Box pod linkiem:Wystawa prac ,,Kolorowe rączki"

Wasze piękne pomysły na ,,Kolorowe rączki"